ࡱ> @B?)` R0bjbj<>{{LLL` 8 t ` $MhV !L" A 8 4 <1 W0  L ^```D ```D ``` OSNy^ Sb EuW^ O ~ 00 N/fW^SU\v}T o}YvNy^/fW^efv͑Q[ _N/fW^b_av͑ TGr0яt^eg b^W:SvNrQSuNeeg_vSS TyNW@xe^ NeR:_ W^NQ~en[U0FO@wW^~NmvŏSU\ W:SvNSTf_NNeOX W^NSU\b4N@wMR@b*g gvSR0Ndk Te T_T7h NefvNL:N ~,g] N*X͑vW^Nf mN N\5X 0 srNW:SSHQ)Y N Nb5Xa\ N0W:SO6q/fhQ^NS[^gؚv:SW0:gsQ0f[!h0^0;Sb0OO[:S0ޏ[^vBg Y ^Q{[^'Y NAm0fAmƖ-N0 W:SQ~gW,g NOYuN NN~kQ]NASt^Nve b\PfNSLvwvASRzQ0lQNQ~vsOPNO zp^@\ N=\Tt NNQpKNTc N0RMO bcXN NeO0lQqQN[te*NW^NvRbsNO0 Nyy vcq_TNSEu0 sr N[hQaƋm o NefNL:NY [8^Om 0NN~vXTllaƋ0[hQaƋm o Nݏlsa%N͑0yr+R/f(Wl g 5uP[f[ vcTl gNfvk N\~vNXTYN e?e^ r` a4Y0a\Pf (WASW[S N c^L GLNb@wp vLf`S(uSlfS ^:gRfqN~opI{I{ nlQqQNy^N[hQ N~0Rk^:gRf`S(u:gRfS :g^ NR pbqNSy^0W:SQNR Nnf05uR Nnf0Nn5utf0Lf0LNN\PYu(W gb1\p vNaƋ N (WNebW,g NYN 1u r` a*jzS eƉ~op LN Npel~ N wOSopc:y a荊bhI{savS_nfM0^8^zQ0St^110gN b^NQ Ng~vNݏlL:N1\ g25600Y!k0 srV8^`~b{tnT NW^SU\Bl Nv9SM0vMR b^N{t؏/fN8^ĉSv{tKbk:N;N }6qƉvc05uP[f[I{ybY gNN[v^(u FOSDёP6R W:S[ňvNPNQ*N͑pk vsNO {cbS0R_'YP6R vc|~N6q N[U elSe[NۏLvcc%cT{t0 TefR N_N[N{tYN|>er`0ncN vMR(WW:SNNN{t]\Ovck_r^fS g27N s^GWt^44.5\ NGW{tW:SS14lQ̑060Y TOSf N\ l ggblCg [NNݏlv:gRf0LNelYZ l gQaR _^[zSvNݏlL:N0 [N N bN^ 1.z܏ NOSĉR:NHQ[ n4YSW:SNSR0 "246:PåÍucM/;hesB*CJ OJPJQJ^JaJ fHo(phq *hesB*CJ OJPJQJ^JaJ o(ph"hesB*OJQJ^JaJo(ph.hesB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hj}B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph;hYB*CJ,OJPJQJ^JaJ,fHo(phq ;hesB*CJ,OJPJQJ^JaJ,fHo(phq ;hj}B*CJ,OJPJQJ^JaJ,fHo(phq "24 V D)*+~-/////// $da$gd E $d1$a$gd E$d1$WD`a$gd Ed1$[$\$gd E $d1$a$gd E//0PVZ^`x|& ígO7O.h~B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hqZB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hesB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hqZB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph*hqZB*CJ OJPJQJ^JaJ o(ph*hesB*CJ OJPJQJ^JaJ o(ph;hesB*CJ OJPJQJ^JaJ fHo(phq ;hqZB*CJ OJPJQJ^JaJ fHo(phq   4 6 8 : > F J L N P Z \ d j r t  8 D F V кtttttФ\t.hIxB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hesB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hqZB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph+hqZB*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph+hesB*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph.hqZB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hesB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph!V ^ b d h n r  ( * 踠pZD*h8B*CJ OJPJQJ^JaJ o(ph*hesB*CJ OJPJQJ^JaJ o(ph.h8B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hesB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.h~B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hqZB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hqZB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hesB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph* . V \ ` r t   $ * , 4 V f h RԼttt\FFF*hesB*CJ OJPJQJ^JaJ o(ph.hfwB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hesB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.h8B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.h8B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hesB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph*h8B*CJ OJPJQJ^JaJ o(ph*h~B*CJ OJPJQJ^JaJ o(phR\^h|26FV"$ZԾԾԦԾԾԎvvv`H`.hesB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph+hesB*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph.hXB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hesB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hesB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph*h8B*CJ OJPJQJ^JaJ o(ph*hesB*CJ OJPJQJ^JaJ o(ph*hIxB*CJ OJPJQJ^JaJ o(phZn $(ӻs[C[sCCCC.hesB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.h~B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hIxB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.h~B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hXB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hesB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph+hesB*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph+h~B*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph(,026TXҺҢҢҢnV>.hesB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hesB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph;hesB*CJ OJPJQJ^JaJ fHo(phq *hesB*CJ OJPJQJ^JaJ o(ph.hXB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.h~B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph+hesB*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph.hesB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph(("(P(n(p(~((((((((ζrZrZZrBr.h6}B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hesB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hesB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph+h6}B*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph+hesB*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph.h6}B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(phU.hesB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.h&B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph^EQRQS_MRW:SSN[E Nn4Y Nxvz㉳Q6R~W^Nv0ĉRHQL (WW^Sv9e ib^TO^-N Nib'YN[ϑ cؚSĉRhQ:N;`SR EQRQT{|SKNvNvOS'`TsQT'` [ N N0WSS NEu vsr Sbe4Y, b[t ccSDn nSNSS yf[0Tt~~NAm cؚSLR0 2./Y[W@x NePhQe:NO gQ{b}W:SNs^S0=\_6R[W:S\Pfe;`SOĉR (W g^agNvNSDя ĉR^YR\Pf:W0[LlQqQyv\PfeQeQ6R^ W:Se^09e^[0m^0OO[\:ST'YW^Q{ _{b\Pfe~eQĉRvMRnagN Nn܏SU\Bl0X4Ne\PflMO v;mW:Ss g\PfDn [@b glQqQ\PflMO[Le6e90'YRSU\lQqQN 9hncW^R0NN^@\0NSƖZI{`Q OS%Џ~ cؚlQNQ~[^ Rekns!k g'YP^0Wn^lvXNfBl0 3.teTRϑ Nĉy^:Nvv cؚW:SN{t4ls^0~Tb^NAmyrp 9hncQ`QTt^f0yf[(uf0zQ{t͑p,b}Y͑k ͑epvN{t,R:_fz0f[!h0;Sb0'YWFU:W0ybS^:WI{͑p:W@bhTvf\P>e{t0R:_Ngbl{t O^ R[X:_efgblt_Ts:WYnR cؚgbLRTbeR Ne^eA~͑vN{tNR0[fR Nvsr ^S_XRNf v^cؚf_G0EQR)R(uyf[YTb/gKbk,X5uP[O[e,R'Y[ݏSyNh_0f0TLv0qN\PqN>e0ݏl`SS0 N cOSopĉ[LI{NݏlL:NvgYR^ ZP0RSsNw gYNw QSNsX0 4.R'YR^ N[ OYe:NKbk X:_hQlN[hQaƋ0EQR)R(u5uƉ05uS0b~0Q~0Kb:gwOI{ZN YB\!k0Y nS0Yb__[ ONl_lĉTN[hQ8^Ƌ g^~y{OS0#Nfnx0v^l0[ gbHevN[hQ[ OyOTLuSNqQ^efN efQL ef_?aR[;mR cؚ^lbYe0b{t0b~_gR RRb_b NlNNl{0{}YN:NNl vo}YlV0    PAGE \* MERGEFORMAT 2 ((( )B)D)N)P)))))))͵kRk<$<$<.hesB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph+hesB*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph1h&B*CJ KHOJPJQJ\^JaJ o(ph1hesB*CJ KHOJPJQJ\^JaJ o(ph1hes5B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hesB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.h6}B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.h&B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4h&h&B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph ))))**T*****+4+6+R+f+h+++++++,ҼҼҼҤs]G]*h&B*CJ OJPJQJ^JaJ o(ph*hj}B*CJ OJPJQJ^JaJ o(ph1hesB*CJ KHOJPJQJ\^JaJ o(ph.h&B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hesB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph*hesB*CJ OJPJQJ^JaJ o(ph+hesB*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph.hesB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph,,2,6,h,n,,,,,,,,,,,,V-~-Ҽ輌t\t\tF*hesB*CJ OJPJQJ^JaJ o(ph.hj}B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hesB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hIxB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hesB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph+hesB*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph+h~B*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph.h~B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph~-------. .".`.d.n../////////////衉q[qSOSOSOSOKGKGhesh4vhzjhzU*h&B*CJ OJPJQJ^JaJ o(ph.h&B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hesB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph*hesB*CJ OJPJQJ^JaJ o(ph1hesB*CJ KHOJPJQJ\^JaJ o(ph.h&B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hesB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph////////////////0000 $da$gd EG$ &dPgdntT/////////////000*hesB*CJ OJPJQJ^JaJ o(phhfwCJmHnHu hesCJo(jhesCJUo(hzh4vhesjhesU:&P 182P:p&. A!"#$%S 666666666vvvvvvvvv6666>6666666666666666666666666666666666666666666666644hH6666646666666666466666666666666666666666666666666666666666666666666N@N cke a$$1$$CJPJaJKHmH nHsH tH_H$A@$ ؞k=W[SONi@N 0nfh*FOF disabledB*`Jphehr2U@2 0cB*`Jph5>*XO!X current2B*`Jph5eh rVfHq }@2 u wcda$$G$@& $dN%dO&dP'dQ 9r CJOJQJ8 @B8 ua$$G$ 9r CJh^@Rh 0nf(Qz)&a$$d[$d\$^]CJKHmH nHsH tH_H.b. RyblFhe,gCJaJ > 000000000000000ȑ0000ȑ0000ȑ0000ȑ000000@0000000@00000000000ȑ00 0ȑ000 ʑ00ʑ00ʑ00ʑ000 P V * RZ((),~-/0 /0 0 !f S s>@ 0( < C ?(  T e,gFh 1C" [p~x  kkqq).--77AAjx|rrwz||~LLjj **DDFFNPVanowx/1FFLL S($ F)i-RntTXqZH w~Ix8p6}I%4v Ej}Yzesfw4&0-+L;53qRz<<k/65s7m$ B ~/ . ?z dA M z*ekM :'!` "W"I$$$*%&Na'>}'K+(`)):*'* ,+"xj+b`,wiq,iH-g- .z';.'.t.T/t1v0BL1:1?252Ns22Q8x4u4o5+ 09PP+: 7:z`; e??9X? X@]c@A CCOtD?c.E JE_FNTG(I J KK/VLzFL*9La1MAM%MS+SlKT!9U*|UvcV`WyWN]X5YOZ8Z&[V[e#\\[\:]'^j^ucb eQ_eeGJf$f4xhChYNhski6 j j}ek|uk%k$kg"mP|nVnbNCp pLOrLrUstg-u+Eu8luu2ww$s.xTFxA2yPyxy[Tybz\{=~A$g~[g~$f@\Џ PP(Unknowngz Times New RomanTimes New Roman5Symbol?& z ArialArial7eck\h[{SO;5 wiSO_GB23123[SO[SO;5 N[_GB2312 Qhϫ+ق1J"1O{O{! Z&!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[42Q ?'*2tQS^W:SSN{tsrRgS[V{_o(u7bOh+'0 (4 T ` l x(˻г·ͨ״Բ Normal.dot ΢û18Microsoft Office Word@Q@[)'@Z@J<1O{՜.+,D՜.+,|8  (0' ` ?GKSOProductBuildVer2052-9.1.0.4867 !"#$%&'()*+,-.012345689:;<=>ARoot Entry FpҴ<1C1Table WordDocument<>SummaryInformation(/DocumentSummaryInformation87CompObjm FMicrosoft Office Word ĵ MSWordDocWord.Document.89q